ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ ເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງນາໜໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ (CCL – ODX)

ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄູຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ແອັບ,ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ເຂົ້າໃນການວ່າງແຜນການຜະລິດກະສີກໍາຂອງຊາວກະສີກອນ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ເຕັກນິກການຈັດການດິນຄ້ອຍຊັນເພື່ອລຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດແບບປະສົມປະສານ ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 28 ເດືອນ ກຸມພາ  ຫາ 05 ມີນາ 2023 ຢູ່ ເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງນາໜໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ (CCL – ODX)