ການຈັດຕັ້ງ

ກົມອຸຕຸປະກອບມີນິຕິບຸກຄົນດັ່ງນີ້:

           • ທິດທາງທົ່ວໄປ
           • ພະແນກເຄືອຂ່າຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ
           • ພະແນກພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ
           • ພະແນກການບິນ
           • ພະແນກພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມກະເສດສາດ
           • ພະແນກອຸທົກກະສາດ
           • ພະແນກການທົ່ວໄປ

ການບໍລິຫານກົມອຸຕຸ

ການບໍລິຫານຂອງກົມອຸຕຸປະກອບມີຫົວຫນ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວຫນ້າກົມ.

ເປັນການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານຂອງກົມ. ລາຍງານໄປຍັງຮອງລັດຖະມົນຕີທີ່ດູແລກົມອຸຕຸ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

     ພະແນກເຄືອຂ່າຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ

ພະແນກນີ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວທົ່ວປະເທດ, ເລດ້າ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄອທິຂອງກົມອຸຕຸ, ອຸປະກອນການຖ່າຍວິດິໂອ. 

              ພະແນກນີ້ມີ4ຫນ່ວຍດັ່ງນີ້. 

           • ເລດ້າ
           • ອຸປະກອນ
           • ແຜ່ນດິນໄຫວ
           • ໄອທີ

     ພະແນກພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ

ພະແນກນີ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການພະຍາກອນອາກາດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ (>1 ເດືອນ), ການກວດສອບສະຖານະການສະພາບອາກາດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການເຕືອນໄພ. 

     ພະແນກນີ້ມີ3ຫນ່ວຍດັ່ງນີ້. 

           • ການສື້ສານ 
           • ການວິເຄາະ 
           • ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ

ພະແນກການບິນ

ພະແນກນີ້ມີຫນ້າທີ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ການບໍລິການເດີນອາກາດ. 

     ພະແນກນີ້ມີ3ຫນ່ວຍດັ່ງນີ້

           • ການສັງເກດສະພາບອາກາດ. 
           • ສະພາບອາກາດກ່ຽວກັບການບິນ.   ພະແນກນີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງອາກາດ “ການບໍລິການນຳທາງຂອງການບິນລາວ” (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ).
           • ການສື່ສານ.

     ພະແນກພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມກະເສດສາດ

ພະແນກນີ້ມີຫນ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່, ພະຍາກອນຕາມລະດູການເພື້ອການກະເສດ.

     ພະແນກນີ້ມີ3ຫນ່ວຍດັ່ງນີ້. 

           • ຫນ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນ
           • ຫນ່ວຍແຜ່ລະບາດ
           • ຫນ່ວຍອຸຕຸນິຍົມ

     ພະແນກອຸທົກກະສາດ

ພະແນກນີ້ມີຫນ້າທີ່ລວບລວມ, ວິເຄາະ/ພະຍາກອນ ຂໍ້ມູນອຸທົກກະສາດ, ການຈັດການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາສະຖານີນຳ້.

     ພະແນກນີ້ມີ4ຫນ່ວຍດັ່ງນີ້. 

           • ຫນ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນ
           • ການກວດສອບສະຖານີນຳ້ & ຫນ່ວຍຕິດຕັ້ງ
           • ຫນ່ວຍພະຍາກອນອຸທົກກະສາດ
           • ຫນ່ວຍສູນຝຶກອົບຮົມ. ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ນຕັ່ງຢູ່ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ພະແນກການທົ່ວໄປ

ພະແນກນີ້ແມ່ນສຳນັກງານເລຂາທິການ. ດຳເນີນການພາຍໃຕ້ດຳລັດລັດຖະມົນຕີ ຫມາຍເລກ 3165/ກຊ55 ວັນທີ 1/8/2017.

ພະແນກນີ້ຮັບຜິດຊອບບັນຫາດັ່ງນີ້:

           • ການເງິນ
           • ກົດຫມາຍ
           • ການວາງແຜນ ແລະ ການຮ່ວມມື
           • ການຈັດຊື້
           • ບໍລິຫານງານທົ່ວໄປ
           • ການຈັດການເອກະສານເຂົ້າ/ອອກ
           • ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກສຳລັບທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ.